author:

Williams, John Skelton, 1865-1926

Federal Reserve Bank of St. Louis, One Federal Reserve Bank Plaza, St. Louis, MO 63102