author:

Einaudi, Luigi, 1874-1961

More Information
less

  • Italy -- President (1948-1955 : Einaudi)
  • Italy -- Minister of the Budget (1947-1948 : de Gasperi)
  • Banca d'Italia -- Governor (1945-1948)

  • Einaudi, Luigi Pres. Italy 1874-1961
Save & Share
less
Federal Reserve Bank of St. Louis, One Federal Reserve Bank Plaza, St. Louis, MO 63102